วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำ(Summersible pump) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (จุดที่ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 5 จุด บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1 ,บ้านเปือย หมู่ 3 ,บ้านบุ่ง หมู่ 4 ,บ้านดอนผึ้ง หมู่ 5 และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง