องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ นายก อบต.โนนกาเล็น เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ผู้นำหมู่บ้าน ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่


วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายสุทิน  งามเลิศ  นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง   ร่วมกับ นายก อบต.โนนกาเล็น เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ผู้นำหมู่บ้าน  ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อกำหนด/ซักซ้อมแนวทางการแจ้งเตือน/การป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่ ต.โนนกาเล็น  อ.สำโรง
    โดยสถานการณ์นำ้ในพื้นที่อำเภอสำโรง
    1. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ 20 มม.
    2. ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำไหลระบายได้ตามปกติ  โดยจุดวัดระดับน้ำลำห้วยขะยุง ต.โนนกาเล็น เพิ่มขึ้น  0.20  เมตร   อยู่ที่ระดับ 10.40 ม. ทั้งนี้ ได้ประสาน อปท.และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อม อย่างใกล้ชิด และได้แจ้งให้ผู้ที่อาศัยใกล้ตลิ่ง เก็บของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
      3. น้ำที่ท่วมผิวทาง ถนนสายหนองเทา-ผับแล้ง ต.สำโรง ระดับน้ำทรงตัว ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง  
      ได้แจ้งให้ อปท. /ผู้นำชุมชน ติดตั้งป้ายเตือน  ทำแนวเขตถนน ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สัญจรผ่านให้ใช้ความระมัดระวัง

2023-09-28
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-07