องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสุขภาพ เยาวชนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ 2566


✨วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ✨
🔷นายนัฐพล นันทบุตร นายก อบต.โนนกาเล็น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่าย  สร้างภูมิ   สร้างสุขภาพ เยาวชนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ 2566  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็นฯ หัวหน้าส่วนการงาน แขกผู้มีเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถคิดเป็น ทำเป็น รู้จักเสียสละ และเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้าง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประชาชน  ภายในชุมชนของตนต่อไป  
📌มีผู้เข้าโครงการทั้งสิ้น 64 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนกาเล็น และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอสำโรง

2024-04-24
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-11
2024-03-09
2024-03-07
2024-03-07