องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


อบต.โนนกาเล็น ได้รับการประสานขอบุคลากรให้ความรู้กับนักเรียนจากโรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น เรื่อง การเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล


อบต.โนนกาเล็น ได้รับการประสานขอบุคลากรให้ความรู้กับนักเรียนจากโรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น เรื่อง การเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล โดยมีการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออกเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในวันที่ 24  สิงหาคม 2566  เวลา 13.30 น.
ขอขอบคุณ ผอ.กองสวัสดิการฯ นายนิธิโรจน์  พละสิงห์ ได้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของ อปท.และรัฐบาล ให้กับนักเรียน ในพื้นที่ตำบลโนนกาเล็น

2024-03-09
2024-03-07
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25