องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


พิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 11 กันยายน 2566
นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   โดยมี นายนัฐพล นันทบุตร นายก อบต.โนนกาเล็น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม การจัดการความสะอาดอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน พัฒนาชุมชนของตนให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี โดยในปีนี้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมู่ที่ 5 บ้านดอนผึ้ง  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
4. รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล ได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ในนามของคณะผู้จัดโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนและประชาชนทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

2024-03-09
2024-03-07
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25