องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางละออ มายาดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวสนธิยา แสนทวีสุข
นางสาวศิริประภา ศิริประทุม
จ.อ.อาทิตย์ ปุณประวัติ น.ส.พิชามญช์ พงศ์ภัธรกาญน์
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักป้องกันและบรรเทาธารณภัย นักวิชาการสาธารณสุขนายนิวัฒน์ พรรณวิไล
จ่าเอกรุ่งโรจน์ น้อยวรรณะ
นางนัฐพร ฝุ่นเงิน
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการนางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์
นางสาวธัญรดา ประสานวงศ์
นายณัฐชัย พันธ์ลี นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร