องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอนุสรา จันทร์เติม นางสุขสันต์ คำแสนราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางธํญญพัฒน์  สานุทัศน์ นางสาวชญานิศ ปุณประวัติ  นางสาวปิยะพร นีระเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คลัง)