องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุชัญสินี เอี่ยมศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
นายยุรนันท์ บุญมาวัด นางดารัตน์ ทองรส
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางวิมลรัตน์ พันธ์ลี นางชุมจิต ไชยพิมพ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวหฤทัย โพธิกุล
นางสาวถัคภร ประสมศรี 
นางสาวพิมพ์ผกา ศรีคำทา 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก