องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

นายนิธิโรจน์ พละสิงห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
  นายวิษณุ ดวงแก้ว  
  นักพัฒนาชุมชน  
 
  นางจิรัชญา พันธวงค์   นายโกวิท พลภักดี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์