องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

1.  อาชีพ  ประชากรของตำบลโนนกาเล็น  ประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้

อาชีพ

จำนวนประชากร (คน)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ไม่มีอาชีพ

189

127

316

นักเรียน

568

552

1,120

นักศึกษา

130

125

255

ทำนา

2,062

2,245

4,307

ทำไร่

14

28

42

รับราชการ

42

24

66

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

15

11

26

พนักงานบริษัท

197

163

360

รับจ้างทั่วไป

401

331

732

ค้าขาย

79

98

177

ธุรกิจส่วนตัว

15

21

36

อื่น ๆ หรือไม่ระบุ

173

164

337

รวม

3,885

3,889

7,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น

            2.1  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง        จำนวน                 12       แห่ง

            2.2  โรงสี                                                จำนวน                 39       แห่ง

            2.3  ร้านค้า                                 จำนวน                 57       แห่ง

            2.4  ร้านซ่อมรถ                            จำนวน                10       แห่ง

            2.5  ร้านเชื่อมเหล็ก                        จำนวน                   1      แห่ง

            2.6  ฟาร์มหมู                               จำนวน                   3      แห่ง

            2.7  ฟาร์มไก่                                จำนวน                   1      แห่ง

            2.8   ร้านเสริมสวย                         จำนวน                   1      แห่ง