องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

            1. โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน                 6        แห่ง

            2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)          จำนวน                 1        แห่ง

            3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน               12         แห่ง

            4.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                             จำนวน                 1        แห่ง

            5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน               จำนวน                 1        แห่ง

            6.  ห้องสมุดสาธารณะ                               จำนวน                 -         แห่ง

            นอกจาก  7  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นแล้ว ยังมีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโพนเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านโพนเมือง 

 

สถาบัน และองค์กรทางศาสนา

            วัด                                จำนวน                 9        แห่ง

            สำนักสงฆ์                       จำนวน                 1        แห่ง

 

สาธารณสุข

            1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                        จำนวน          2   แห่ง

            2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)          จำนวน       164    คน

            3.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                              ร้อยละ       100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            1.  สถานีตำรวจชุมชน                                จำนวน      1     แห่ง

            2.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           จำนวน       4     รุ่น    128   คน

            3.  ตำรวจชุมชน                                       จำนวน       1     รุ่น    120   คน

            4.  ลูกเสือชาวบ้าน                                    จำนวน       6     รุ่น    345   คน