องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

          ตำบลโนนกาเล็น ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสำโรง ประมาณ  3 - 14  กิโลเมตร หมู่บ้านที่ อยู่ใกล้ที่สุดระยะทาง  3  กิโลเมตร  หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากอำเภอระยะทาง  14  กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง มีถนนลูกรังติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะชำรุดเสียหายไม่สะดวกในการเดินทาง การเดินทางสัญจรไปมามีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่าน และส่วนมากจะเดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

            เส้นทางคมนาคมสายหลัก จากจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้เส้นทางถนนทางหลวง หมายเลข  217 สายอุบลราชธานี วารินชำราบ กันทรลักษณ์  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร จุดสังเกตเมื่อถึงโรงพยาบาล สำโรง   ผ่านมาประมาณ  300 - 400 เมตร จะถึงจุดกลับรถ กลับรถแล้วตรงไปประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้าย ทางแยกเข้าหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 8 (จุดสังเกตอู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์ล้างรถ) ตรงเข้ามาผ่าน วัดบ้านโพนเมือง ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร จะถึงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น

            1. ตำบลโนนกาเล็นมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ดังนี้

                        1.1  ถนนลาดยาง                                     จำนวน                 3        สาย

                        1.2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       จำนวน               29         สาย

                        1.3  ถนนลูกรัง                                         จำนวน               42         สาย

                        1.4  ถนนดิน                                            จำนวน               35         สาย

2.  การโทรคมนาคม

                        2.1  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล                จำนวน               1         แห่ง

                        2.2  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน               จำนวน               12         แห่ง

                        2.3  เสียงตามสาย                                     จำนวน               13         แห่ง

                        2.4  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                            จำนวน               24         แห่ง

3.  การไฟฟ้า

            3.1  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                           จำนวน               12         หมู่บ้าน

            .3.2  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                           จำนวน           1,918        ครัวเรือน

4.  การประปา

          ปัจจุบันตำบลโนนกาเล็นได้รับบริการประปาหมู่บ้าน      จำนวน               12         หมู่บ้าน

4.1  ครัวเรือนที่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน                 จำนวน            1,918       ครัวเรือน

4.2  ครัวเรือนที่ไม่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน  จำนวน               -           ครัวเรือน

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                        5.1  ฝาย                                                จำนวน               8       แห่ง

                        5.2  บ่อน้ำตื้น                                          จำนวน             21       แห่ง

                        5.3  บ่อโยก                                            จำนวน             30       แห่ง

                        5.4  ประปาหมู่บ้าน                                   จำนวน            13       แห่ง

                        5.5  คลองส่งน้ำ                                       จำนวน              3       แห่ง

                        5.6  อ่างเก็บน้ำ                                        จำนวน             2        แห่ง

                        5.7  ห้วย/ลำธาร                                      จำนวน            43        แห่ง

          6  ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย                                             

6.1  ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย                                 จำนวน              9           แห่ง