องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฏหมายขัอมูลข่าวสารของราชการ [ 2 พ.ย. 2558 ]500
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]1073
3 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]513
4 ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]521
5 คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 2 พ.ย. 2558 ]517
6 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]514
7 ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]513