องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 11 ม.ค. 2566 ]8
2 สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฏหมายขัอมูลข่าวสารของราชการ [ 2 พ.ย. 2558 ]519
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]1090
4 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]528
5 ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]537
6 คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 2 พ.ย. 2558 ]533
7 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]530
8 ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2558 ]530